ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔

3 weeks 2 days ago
894 Hits

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ NLD ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ ၌ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ ၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးသိန္းဦးတို႔အား တာဝန္ေပးထားၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ ၊ ဦးအင္ထံုးခါ...

Subscribe to ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔