ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ထြန္း

3 weeks 19 hours ago
7,592 Hits

မၾကာေသးခင္ကလားရိႈးၿမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ထြန္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေမးျမန္း၊ ေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Subscribe to ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ထြန္း