ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔

အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနား သဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Subscribe to ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔