ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ

1 year 4 months ago
13,944 Hits

ယခုသေဘာတူညီမႈသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာရွႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရခ်င္း (G2G) စနစ္ျဖင့္ ပထမဆုံးသေဘာတူညီခဲ့သည့္ အေရာင္းအဝယ္လည္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ