ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈ

1 week 5 days ago
1 Hit

"ကုမၸဏီ႐ွင္းလင္းေဆာင္မွာ ေသဆုံးသူ ၈ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္သုံးသိန္း ႏွင့္ဒဏ္ရာ႐ွိသူတစ္ဦးအတြက္ က်ပ္ငါးေသာင္းကို ခ႐ိုင္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ပခုကၠဴ တို႔က...

Subscribe to ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈ