ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရ

10 months 2 weeks ago
7,967 Hits

အိမ္တစ္လုံးလွ်င္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္ သိန္း ၇၀ ႏွင့္ သိန္း ၈၀ ၾကားတြင္ ကုန္က်ရန္ ခန္႔မွန္းထားျပီး ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရမွ အိမ္အလုံး ၃၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရ