ဦးသိန္းေအာင္

1 month 2 weeks ago
17,968 Hits

အတင္းအဓမၼဖ်က္သိမ္းလာမယ္ဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပန္တင္ျပမယ္။ ျပန္ညွိႏိႈင္းမယ္။ အဲဒီအေပၚက လမ္းညႊန္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။

Subscribe to ဦးသိန္းေအာင္