ဦးၾကည္လင္း

ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရားရံုး၌ ဦးၾကည္လင္း အပါအဝင္ ၃ ဦးအား ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးၾကည္လင္း