ဦးသန္းေဌး

5 months 3 weeks ago
2,076 Hits

" နိဂုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ကို ေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတို႔မွာရွိတဲ့ ေစတနာ၊ လုပ္အား၊ သဘာဝက ေပးထားတဲ့ တာဝန္၊ ပါတီကေပးထားတဲ႔ တာဝန္၊ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ေပးတဲ့တာဝန္ ဒါေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။"

Subscribe to ဦးသန္းေဌး