ဦးဝင္းထိန္

4 weeks 22 hours ago
3,197 Hits

လက္ရွိ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဦး၀င္းထိန္သည္ နဂို မူလတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနျပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ျပီးမွသာ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ဦးဝင္းထိန္