အျမန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

1 year 7 months ago
12,778 Hits

သင္ ကားအတြင္းမွာ ရွိေနခ်ိန္မွာဆိုရင္ ဤေဘးကင္းေရးအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၿပီး အသက္ေတြကို ကယ္တင္လိုက္ပါ။

Subscribe to အျမန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား