အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ

1 year 6 months ago
37,984 Hits

ယခုရက္အေတာအတြင္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကတဲ့သတင္းက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ျမင္ေနၾကားေနၾကရပါသည္။

Subscribe to အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ