အိႏၵိယႏိုင္ငံ

5 months 2 weeks ago
1 Hit

ယင္းအျပင္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ GMS ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းနဲ႔ GMS စီးပြားေရးဖုိရမ္တို႔ကို တက္ေရာက္ရန္လည္း ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to အိႏၵိယႏိုင္ငံ