အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္

2 years 5 months ago
92,605 Hits

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံေဒသၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖလွယ္မႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ ...............

Subscribe to အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္