အလယ္တန္းျပဆရာ

ကေလး၂ ဦးခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ ေက်ာင္းရိွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဖံုးဖိထားသည့္အတြက္ သတိေပး ေျပာခဲ့ရေသးသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေျပာသည္။

Subscribe to အလယ္တန္းျပဆရာ