အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

3 months 2 days ago
2,940 Hits

ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာညီလာခံက်င္းပေရးဗဟုိျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဌာနခ်ဳပ္)႐ုံး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်င္းပရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္