အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

1 month 1 week ago
797 Hits

"ျမိဳ႕လယ္မွာရွိတ့ဲ ပန္းျခံႀကီးဟာ ႏွစ္ကာလၾကာေအာင္ အသံုးမျပဳပဲရွိေနခ့ဲတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ေတြ/ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေတြဆိုျပီး ေနာင္မွာ ျပသနာျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ အခုကတည္းက အမ်ားျပည္သူေတြ ေလ့လာဂါရဝ...

Subscribe to အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္