အမ္းၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမ

1 year 5 months ago
28,081 Hits

အမ္းၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ တပ္ေတာင္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္းမွ မဲစာရင္းမပါသူ ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔အား မဲေပးခြင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ ANP မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။...

Subscribe to အမ္းၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမ