အနက္ေရာင္၀တ္စံုတစ္စံု

10 months 1 week ago
23,133 Hits

အဆိုပါ၀တ္စံုအနက္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု အေစာပိုင္းက သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေနာက္ ယခု ထပ္မံေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to အနက္ေရာင္၀တ္စံုတစ္စံု