အဆင္႔ျမင္႔ေစ်းသစ္

3 weeks 19 hours ago
5,989 Hits

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္တြင္ သထုံၿမဳိ႕၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊ ဗူးဘုရားဓမၼာရုံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to အဆင္႔ျမင္႔ေစ်းသစ္