အစိုးရ

1 year 8 months ago
8,786 Hits

အစိုးရေျပာင္းလဲလာတာဟာ ကၽြန္မတို႔လူငယ္ေတြရဲ႕လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈေတြရွိလဲဆိုတာ လူငယ္ေတြကို ကၽြန္မ အခုပဲ လိုက္ေမးၾကည့္ပါမယ္ ။

Subscribe to အစိုးရ