အင္ဒိုနီးရွား

1 year 11 months ago
7,747 Hits

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ခ လစာမေပးဘဲ လူကုန္ကူး အဓမၼေစခိုင္းခံခဲ႔ရသည့္......................

Subscribe to အင္ဒိုနီးရွား