အကူးအေျပာင္းကာလ

1 year 6 months ago
15,677 Hits

တိုင္းျပည္တိုင္း တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အေရးပါမႈကို စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အထိ တင္စား အသိအမွတ္ျပဳၾကရတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အကူးအေျပာင္းကာလ