သေဘာၤပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး

11 months 6 days ago
11,232 Hits

အပြင့္ပြင့္တဲ့အခါမွာ ပန္းတစ္ခိုင္ကုိ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ပြင့္ကုိသာထားၿပီး က်န္တဲ့အပြင့္ေတြကုိ ေခၽြပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သီးတဲ့အသီးကလည္း ႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to သေဘာၤပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး