သရုပ္ေဆာင္သစ္မ်ား ေခၚယူ

1 week 6 days ago
11,490 Hits

Form မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖည့္စြက္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုေခၚယူျခင္းသည္ Casting Form တင္ျခင္းအဆင့္သာျဖစ္ကာ၊ ဒုတိယအဆင့္ Director Teamက လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားကို ျ...

Subscribe to သရုပ္ေဆာင္သစ္မ်ား ေခၚယူ