သထုံၿမဳိ႕မေစ်း

3 weeks 1 day ago
6,003 Hits

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္တြင္ သထုံၿမဳိ႕၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊ ဗူးဘုရားဓမၼာရုံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to သထုံၿမဳိ႕မေစ်း