လူငယ္နဲ႔ သမိုင္း၀င္အေရးေတာ္ပံုမ်ား

တကယ္ေတာ့ လူထုအံုၾကြမႈေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ရယ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ သူတပါး တလက္ေအာက္ေနခဲ့ရစဥ္ ကိုလုိနီကၽြန္ဘ၀ကတည္းက ရွိခဲ့တာပါပဲ။

Subscribe to လူငယ္နဲ႔ သမိုင္း၀င္အေရးေတာ္ပံုမ်ား