လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

၀ါက်တိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ါက်ရွည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အဆင္ေျပသလို ေရာေႏွာေရးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့၀ါက်ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိယာႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး ေလးငါးေျခာက္ခုအထိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေရးသားထားတဲ့၀ါက...

Subscribe to လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ