လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား

စကားလံုးအသစ္ ထြင္တဲ့ေနရာမွာ ထြင္တာမ်ားလြန္းလို႔ စကားလံုးေလာ္လီသူ၊ ေပါ့ပ်က္သူ၊ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ဖ်က္ဆီးသူအျဖစ္ ရႈတ္ခ်ခံရတဲ့အထိ စကားလံုးသစ္ထြင္ရာမွာ   ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။

Subscribe to လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား