လူငယ္နဲ႔စကားေျပအေရးအသား

ဒီကေန႔လည္း တြဲဘက္အနက္ရွိေနတဲ့စကားလံုးတခ်ိဳ႕ကုိပဲ အနည္းငယ္ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါေသးတယ္။ စကားလံုးေတြမွာ တြဲဘက္အနက္ေတြရွိေနတာမွန္ၿပီ။

Subscribe to လူငယ္နဲ႔စကားေျပအေရးအသား