လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ

1 year 1 month ago
9,680 Hits

သီးနွံအာမခံဆုိတဲ့အေပၚမွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈဆုိတဲ့ အညႊန္းကိုလည္း ယူၿပီးေတာ့ အကာကြယ္ေပး အာမခံေပးသင့္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါကလည္း ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုေပါ့ေနာ္။

Subscribe to လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ