လယ္ယာက႑

1 year 6 months ago
17,329 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တကယ္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးရာမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲသေဘာထားနဲ႔ ခ်ေပးတာမဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနေတြကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to လယ္ယာက႑