ရဲေဘာ္ဆန္နီ

"ဒီလိုတားဆီးမႈေတြရိွေနဦးမယ္ ။ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြ အၾကံဥာဏ္ယူပြဲေတ ြေႏွာင့္ေႏွးသေရြ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင္က ၂၁ ရာစုျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးက်င္းပဖို႔ ဒီလိုအခက္အခဲေတြရိွရင္ က်င္းပသင့္တ့ဲအခ်ိန္ က်...

Subscribe to ရဲေဘာ္ဆန္နီ