ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဝင္တိုက္ခံရသူ အမ်ိဳးသားအား ပုလဲၿမိဳ႕သစ္အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ ေဆး႐ုံသို႔ အခ်ိန္မီ ကူညီပို႔ေဆာင္စဥ္ လမ္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး