ရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

9 months 1 week ago
13,661 Hits

အခက္အခဲကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးရွိပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘာအခက္အခဲမ်ိဳးလဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ မူဝါဒေတြရွိတယ္။

Subscribe to ရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္