ရခိုင္ျပည္နယ္

6 days 23 hours ago
1 Hit

“လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားကို စုေဆာင္းစိစစ္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး ကနဦး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္”

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္