ရခိုင္ျပည္နယ္

2 days 1 hour ago
1 Hit

တားဆီးခံရသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီသိုေလွာင္ရံုသို႔ ေပးပို႔မည့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္