ရခိုင္ျပည္နယ္

1 day 12 hours ago
889 Hits

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၃ ရက္ မွ စတင္ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ...

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္