မဲဆႏၵရွင္

1 year 6 months ago
19,581 Hits

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္  တစ္ပတ္သာလိုေတာ့ေသာ္လည္း  မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚသိရိွမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း Generation Tree Founder မလွလွဝင္းက ေျပာသည္။  

Subscribe to မဲဆႏၵရွင္