မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ

2 years 11 months ago
4,206 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွ...

Subscribe to မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ