မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္

4 months 5 days ago
815 Hits

“ကြ်န္ေတာ္ကလည္း အဓိကကလည္း ေျဖေစခ်င္တာ ဗဟိုဘဏ္တို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးတို႔က ေျဖေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတ္ာ့ေမးခြန္းထဲမွာလည္း စီမံဘ႑ာက ပါသြားေတာ့ စီမံ/ဘ႑ာက လာေျဖတယ္။

Subscribe to မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္