မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း

1 year 1 month ago
9,694 Hits

ကၽြန္မတုိ႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ DPO လို႔ေခၚတယ္။ Disable People of Organization ေတြရွိတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ မသန္စြမ္းေတြ စုေနတဲ့ အဖြဲ႔ေလးေတြက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိေနပါ...

Subscribe to မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း