ဘူးပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

11 months 3 weeks ago
12,331 Hits

ဘူးပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏၵိယနဲ႔ အာဖရိကတုိက္ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင္႔ ဘူးသပိတ္၊ ဘူးလည္လွ၊ ဘူးရွည္စက၊ ဘူးရွည္၊ ဘူးေရမႈတ္ နဲ႔ ဘူးက်ားဆုိၿပီး ၆ မ်ဳိးရွိပါတယ္။

Subscribe to ဘူးပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း