ဘတ္ဂ်က္

1 year 1 week ago
2,043 Hits

"တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုစီစစ္ရန္အခ်ိန္မရဘဲနဲ႔အတည္ျပဳလိုက္ရတဲ့ အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာရိွႏိုင္ပါတယ္။

Subscribe to ဘတ္ဂ်က္