ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္

အဆိုပါ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ အမ်ိဳးသားမွာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း(ခ) ေအာင္ထြန္း(ခ) မူတူးဆိုသူျဖစ္သည္။

Subscribe to ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္