ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္

2 months 3 weeks ago
10,878 Hits

“ ဒီေမာ့ဆိုက ဆင့္ေခၚစာကေတာ့ ခြန္းဂၽြန္သန္းစိုးနုိင္ကလက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ဆားအီကေတာ့ တရား၀င္ဆင့္ေခၚစာ မရရွိေသးဘူးလို႔ေျပာတယ္ “ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ ခြန္းဘားနဒ္ဘုတ္ကေျပာသည္။

Subscribe to ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္