ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္ကာ အဆိုပါ အျပစ္ေပးေနေသာပံုမ်ားသည္  အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျပီး လူအမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

Subscribe to ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး