ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

2 months 2 weeks ago
2,880 Hits

ဧၿပီ လ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid ဟိုတယ္တြင္ PoPP အဖြဲ႔အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕၊ ေပါင္းကူး အဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ႐ွင္းလင္းပြ...

Subscribe to ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး