ပဲခူးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕

3 weeks 1 day ago
4,730 Hits

 

ပဲခူးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ ၃၁ မနက္ပိုင္း၌ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ကမ္တစ္ေလွ်ာက္္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေရလြ...

Subscribe to ပဲခူးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕