ပင္စင္စား

2 years 9 months ago
4,438 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ဂိတ္အမွတ္ (၄) အတြင္းႏွင့္ အျပင္၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ ကာ တိုက္ခန္းႏွင့္.............

Subscribe to ပင္စင္စား