နာဂအမ်ဳိးသား

2 weeks 5 days ago
4,567 Hits

NSCN-K အေနျဖင့္ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးပါက နာဂမ်ားအၾကား သေဘာကြဲလြဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း Deputy C-in-C ျဖစ္သည့္ Niki Sumi က ယခင္ကတည္းက ေျပာထားသည္။

Subscribe to နာဂအမ်ဳိးသား