ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ

1 year 1 month ago
10,492 Hits

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္မွဳ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမွဳမ်ားသည္၊ ဒီမိုကေရစီစံ နစ္ခိုင္မာ အားေကာင္းေရး အတြက္ အလြန္တရာအေရးပ...

Subscribe to ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ