ထိုင္ခံုခါးပတ္

1 year 7 months ago
12,804 Hits

သင့္ကားအတြင္းမွာ ရွိေနခ်ိန္မွာဆိုရင္ ဤေဘးကင္းေရးအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၿပီး အသက္ေတြကို ကယ္တင္လိုက္ပါ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက မလိမ္ညာပါဘူး။

Subscribe to ထိုင္ခံုခါးပတ္